Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 - Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Filipucci Juweliers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 - Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 - Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Filipucci Juweliers worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Filipucci Juweliers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 - Alle aanbiedingen van Filipucci Juweliers zijn vrijblijvend en Filipucci Juweliers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 - Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Filipucci Juweliers. Filipucci Juweliers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een
bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Filipucci Juweliers dit mee binnen twee weken (14 werkdagen) na ontvangst van de bestelling.

2.3 - Producten welke specifiek voor de afnemer worden besteld en niet op onze site als zodanig zijn vermeld, worden aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 - Betaling dient te geschieden door online dan wel per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuur- of opdrachtdatum.

3.2 - Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Filipucci Juweliers

3.3 - Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Filipucci Juweliers bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Filipucci Juweliers haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Filipucci Juweliers om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 - Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Filipucci Juweliers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 - Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Filipucci Juweliers.

Artikel 4. Levering

4.1 - De door Filipucci Juweliers opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel
de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 - Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Filipucci Juweliers. In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is.

4.3 - De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 - De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Filipucci Juweliers verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 - U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Filipucci Juweliers daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

6.2 - Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Filipucci Juweliers de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.

6.3 - Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Filipucci Juweliers te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 - Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Filipucci Juweliers, dan wel tussen Filipucci Juweliers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Filipucci Juweliers, is Filipucci Juweliers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Filipucci Juweliers.

Artikel 8. Overmacht

8.1 - Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Filipucci Juweliers ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Filipucci Juweliers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 - Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Filipucci Juweliers en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 - Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Filipucci Juweliers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Filipucci Juweliers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2 - Filipucci Juweliers is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 - Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 - Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Heeft u een vraag?
Onze medewerkers
helpen u graag

Reviews

Wij werken hard aan
uw tevredenheid
Alle reviews ›
Patrick Sorber |
Goed geholpen door de jongens van Filipucci. Al mijn vragen werden keurig beantwoord, ze weten veel van hun producten af. Super blij met mijn Rolex Yachtmaster! Mocht ik weer een horloge kopen, dan kom ik hier zeker voor een 2e keer!
Paul Medaer |
Vandaag mijn uurwerk met DHL ontvangen. Heel correct verlopen met alle nodige papieren. Filipucci is zeker een aanrader. Vlotte telefonische communicatie en heel vriendelijk. Daar koop ik nog in vertrouwen.
Terug

484 horloge en 3190 onderdelen in onze collectie

Zoek op merk, model of type